Sense Solutions - generelle handelsbetingelser

1 ANVENDELSE OG GYLDIGHED

1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser (herefter “Handelsbetingelser”) skal anses for en integre- ret del af alle tilbud og aftaler om levering af Sense Solutions Aps’ (herefter “Sense Solutions”) ydelser, medmindre de udtrykkeligt er fraveget ved anden skriftlig aftale mellem Sense Solutions og Kunden (herefter samlet benævnt “Parterne”).

1.2 Kundens angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, ordre, accept, købsbetingelser mv. anses ikke for en fravigelse af Handelsbetingelserne, medmindre Sense Solutions udtrykkeligt skriftligt samtyk- ker heri.

1.3 Disse handelsbetingelserne erstatter alle Sense Solutions’s tidligere salgs- og leverings betingelser.

 1. BILAG OG FORRANG

2.1 Ved uoverensstemmelser imellem indholdet af Produktspecifikationerne, SLA og Handelsbetingelserne, har Produktspecifikationernes bestemmelser og herefter Handelsbetingelserne og SLA, forrang medmin- dre andet er specifikt aftalt.

 1. DEFINITIONER

3.1 Termer, der er defineret i Produktspecifikationerne, finder ligeledes anvendelse som definerede termer i disse Handelsbetingelser.

3.2 De anførte definitioner er gældende, uanset i hvilken grammatisk form de definerede termer anvendes i.

3.3 Aftalen indeholder Underskriftsside, Produktspecifikationer, SLA, Betingelser samt priser

3.4 Arbejdsdag betyder mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grund- lovsdag.

3.5 Dag betyder kalenderdag.

3.6 Etableringsydelse betyder den betaling for at etablere Ydelserne.

3.7 Part betyder Sense Solutions eller kunden.

3.8 Produktspecifikationerne betyder de specifikke produktvilkår med dertil knyttede bilag, der gælder for de konkrete ydelser.

3.9 Priser betyder den betaling for Ydelserne, der fremgår af Produktspecifikationerne.

3.10 Ydelserne betyder de aftalte ydelser, der fremgår af Produktspecifikationerne

3.11 Service Level Agreement (SLA), et dokument der beskriver, hvad Sense Solutions servicemæssigt forpligter sig til overfor Kunden.

 1. YDELSERNE

4.1 Sense Solutions skal levere de aftalte Ydelser.

4.2 Leveringen af Ydelserne er til enhver tid betinget af, at kunden opfylder sine forpligtelser under Aftalen. Sense Solutions er ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved Ydelserne, der er forårsaget af forhold, som kunden er ansvarlig for.

4.3 Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, er enhver angivelse af leveringstider et udtryk for forventet le- veringstid, som Sense Solutions efter bedste evne vil forsøge at leve op til uden at en forsinkelse dog udgør en misligholdelse af Aftalen.

 1. ÆNDRING AF YDELSERNE

5.1 Begge Parter kan fremsætte anmodning om ændringer af Ydelserne efter nedenstående retningslinjer.

5.2 Indtil en ændring er accepteret af begge parter, skal Sense Solutions, såfremt andet ikke aftales skriftligt, fort- sætte med at opfylde sine forpligtelser under Aftalen, som om den pågældende ændringsanmodning ikke er fremsat.

5.3 Ingen af Parterne er bundet af en ændringsanmodning førend den øns kede ændring er accepteret af begge parter.

5.4 Ændringer som følge af lovkrav skal altid accepteres.

5.5 Implementering af ændringer medfører ikke i øvrigt ændring af vilkårene i henhold til Aftalen, medmin- dre dette udtrykkeligt aftales skriftligt mellem Parterne.

5.6 Alle ændringsanmodninger og accept heraf skal foreligge i skriftlig form.

5.7 Kundens ændringsanmodninger

5.7.1 Kunden kan, gennem en skriftlig ændringsanmodning, anmode om, at Sense Solutions gennemfører en ændring af en eller flere af Ydelserne og leveringen heraf.

5.7.2 Sense Solutions skal hurtigst muligt, og normalt indenfor 10 Arbejdsdage efter modtagelse af kundens ændrings- anmodning, aktivt nægte ændringsanmodningen eller udarbejde et overslag over de forventede omkost- ninger forbundet med at forberede et løsningsforslag. Det pågældende overslag skal være baseret på det forventede tidsforbrug og Sense Solutions’s timepriser anført i Produktspecifikationerne. Overslaget sendes til kundens godkendelse. Hvis det efterfølgende udarbejdede løsningsforslag accepteres, vil Sense Solutions’s hono- rar – om noget – for udarbejdelse af løsningsforslaget blive annulleret.

5.7.3 Ved modtagelse af kundens godkendelse af overslaget skal Sense Solutions indlede arbejdet med løsningsforsla- get og indenfor rimelig tid fremlægge løsningsforslaget for kunden. Løsningsforslaget skal bl.a. inde- holde en detaljeret beskrivelse af løsningen, prisen for løsningen og øvrige konsekvenser. Løsningsfor- slaget skal danne baggrund for Parternes beslutning om accept af en ændringsanmodning.

5.7.4 Sense Solutions har ret til, men ikke pligt til at efterkomme en ændringsanmodning fra kunden. Hvis Sense Solutions i løsningsforslaget påviser, at ændringen ikke kan gennemføres på grund af tekniske, funktionelle eller andre årsager, kan Sense Solutions nægte at efterkomme ændringsanmodningen.

5.7.5 Hvis et løsningsforslag ikke accepteres af kunden, eller Sense Solutions i henhold til punkt 5.7.4 påviser, at æn- dringen ikke kan gennemføres, kan Sense Solutions opkræve et rimeligt honorar, der dækker udarbejdelsen af forslaget. Honoraret skal beregnes ud fra den forbrugte tid og til Sense Solutions’s til en hver tid gældende timepriser.

5.8 Sense Solutions’s ændringsanmodninger

5.8.1 Såfremt Sense Solutions ønsker at foretage ændringer i Ydelserne eller leveringen heraf, skal Sense Solutions fremsende skriftlig ændringsanmodning til kunden. Ændringsanmodningen skal indeholde en detaljeret beskrivelse af foreslåede ændring, herunder af eventuelle konsekvenser.

5.8.2 Uden unødig forsinkelse og normalt senest 10 Arbejdsdage efter modtagelse af anmodningen skal kun- den meddele Sense Solutions, hvorvidt ændringsanmodningen kan accepteres af kunden.

5.8.3 Kunden skal acceptere alle ændringer, som ud fra Sense Solutions’s rimelige vurdering er gavnlige for Ydelserne og leveringen heraf, dog forudsat, at (i) kundens rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen ikke berøres negativt, (ii) der ikke er nogen negative konsekvenser for kunden i forbindelse med dennes op- fyldelse af gældende lovgivning og (iii) der ikke sker en forøgelse af Etableringsafgiften eller den årlige Serviceafgift.

5.8.4 Uanset ovenstående skal Sense Solutions have ret til, uden en ændringsanmodning til kunden, at opretholde, optimere, ændre, forbedre osv. sin infrastruktur og leveringen af Ydelserne, forudsat at sådanne hand- linger (i) ikke berører kundens rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen negativt, (ii) ikke har nogen negative konsekvenser for kunden i forbindelse med dennes opfyldelse af gældende lovgivning og (iii) ikke øger Etableringsafgiften eller den årlige Serviceafgift.

 1. AFTALEPERIODE

6.1 Aftalen træder i kraft ved begge Parters underskrift, aftaleperioden fremgår af Underskriftssiden og er gældende fra levering jf. punkt 10.4

6.2 Såfremt Aftalen består af delleverancer vil de have individuelle leveringsdatoer og dermed individuelle udløbsdatoer.

 1. OPSIGELSE OG FORLÆNGELSE AF AFTALEN

7.1 Aftalen er uopsigelig i aftaleperioden med undtagelse af forhold reguleret i punkt 14 ”Ophævelse”.

7.2 Aftalen forlænges automatisk med 12 måneder af gangen med mindre andet er aftalt i Aftalen eller Afta- len opsiges skriftligt med et varsel før Aftalens udløb på løbende måned + 3 måneder.

7.3 Sense Solutions kan til enhver tid opsige Kontrakten, eller dele af denne, med 6 måneders varsel.

 1. ETABLERINGSAFGIFT OG PRISER

8.1 Etableringsafgift og Priser for Ydelserne fremgår af Aftalen.

8.2 Alle Priser er angivet eksklusive moms, andre afgifter, told, gebyrer el.lign.

 1. PRISREGULERING OG BETALINGSBETINGELSER

9.1 Priser indeksreguleres hvert år pr. 1. januar med stigningen i nettoprisindekset som offentliggjort af Danmarks Statistik pr. 1. oktober i det forudgående år.

9.2 Etableringsafgiften betales på tidspunktet for Aftalens indgåelse med frist til betaling på fakturadato plus 30 dage.

9.3 Sense Solutions’s betalingsbetingelser er forudbetaling af Priser for den aftalte periode til betaling på faktura- dato plus 30 dage. Første betaling af Serviceafgiften er på tidspunktet for Aftalens indgåelse og skal dække perioden fra Aftalens starttidspunkt og indtil 2. måneds- eller kvartalsbetaling, afhængigt af valgte betalingsfrekvens. Derefter forfalder Serviceafgiften til betaling hver den 1. i måneden ved må- nedsbetalinger og ved kvartalsvisebetalinger den 1. hver den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober .

9.4 Sense Solutions fakturerer arbejde efter medgået tid månedsvis bagud efter regning på baggrund af faktisk medgået tid i henhold til timepriserne. Fristen for betaling er fakturadato plus 30 dage. Eventuel køretid afregnes som faktisk medgået tid. Ved arbejde udover 08.00 – 16.00 på Arbejdsdage opkræves et tillæg på timepriserne på 100%. Ved tilkald uden for 08.00 – 16.00 opkræves endvidere et tilkalde-vederlag.

9.5 Sense Solutions fakturer forbrugsafregnede Ydelser, bl.a. strøm, efter en faktuel aflæsning og månedsvis bagud. Fristen for betaling er fakturadato plus 30 dage.

9.6 Sense Solutions forbeholder sig retten til at ændre prisen på den forbrugsafregnede kWh på baggrund af ændrin- ger i markedsprisen på strøm, ændringer af afgifter eller andre forhold uden for Sense Solutionss kontrol .

9.7 Udlæg til rejser, ophold og fortæring afregnes til faktiske dokumenterede kostpriser, samt et administra- tionstillæg på 10%.

9.8 Øvrige omkostninger i forbindelse med udførelse af opgaver for kunder – herunder materialeudgifter og/eller andre eksterne udgifter, brug af speciel software, kørsel med målevogn – faktureres særskilt med et administrationsgebyr på 5%.

9.9 I tilfælde af forsinket betaling tilskrives morarente med den morarente, som er fastsat i Renteloven fra forfaldsdagen.

9.10 Faktura fremsendes på den af Kunden oplyste e-mail adresse eller via elektronisk faktura (såfremt EAN- nummer er oplyst). Faktura der ønskes fremsendt pr. brev koster kr . 75 pr. faktura.

9.11 Indkøbsordrenummer og/eller andre faktureringsdata skal fremgå af Aftalen. Senere ændringer/tilføjel- ser hertil opkræves kr. 1.000 i administrationsgebyr.

9.12 Sense Solutions forbeholder sig retten til at standse levering såfremt betalingsbetingelserne ikke overholdes. Der fremsendes mindst et forudgående varsel.

9.13 Sense Solutions vil opkræve et gebyr på kr. 5.000 for genåbning af en Ydelse eller en forbindelse.

9.14 Ved brug af Underleverandører vil eventuelle gebyrer eller uforudsete omkostninger blive videre fakture- ret til Kunden med et tillæg af et administrationsgebyr på kr. 1.500.

9.15 Sense Solutions forbeholder sig retten til at pålægge Kunden et administrationsgebyr på kr. 1.000 for overdra- gelse af Aftalen til nyt CVR-nummer.

9.16 I tilfælde af at Kunden ønsker at annullere etableringen af en enkeltstående lokation efter at acces-linjen er bestilt hos underleverandøren er Sense Solutions berettiget til at opkræve kunden kr. 5.000 i annulleringsge- byr udover eventuelle underleverandør omkostninger.

 1. LEVERINGSBETINGELSER

10.1 Leveringstid for de enkelte Ydelser er defineret i produktspecifikationerne, med mindre andet står skre- vet i Aftalen.

10.2 Leveringsdatoen kan forekomme før den i Produktspecifikationen angivne leveringstid.

10.3 Enhver Aftale, der omfatter mere end én ydelse, kan opdeles i delleverancer.

10.4 Levering har fundet sted når ydelsen er udført/idriftsat og klarmeldingsdokumentet, udarbejdet af Sense Solutions, er fremsendt til Kunden. Idriftsættelse eller implementering vil kun foretages inden for almindelig arbejdstid.Såfremt Kunden ønsker idriftsættelse eller imp lementering uden for disse tider, vil Kunden blive faktureret for det faktiske timeforbrug.

10.5 Ombookning af installationsdatoen i forbindelse med oprettelse eller flytning af en Sense Solutions leveret ydelse kan ske indtil 5 arbejdsdage før installationsdatoen uden beregning. Herefter opkræver Sense Solutions et gebyr på kr. 1.500.

10.6 Support, i form af ændringsanmodninger, kan ske på alle hverdage mellem 08.00 – 16.00. Der udføres kun support på den del af Kundens løsning, som tilhører Sense Solutions. Al support faktureres pr. påbegyndt time. Såfremt kørsel er nødvendigt for at løse opgaven, vil denne tid tælle med i den totale timebereg- ning. Materialeforbrug afregnes særskilt.

10.7 I forbindelse med et besøg af en tekniker eller et bestilt planlagt arbejde som skal udføres remote, kan Sense Solutions opkræve et gebyr for forgæves kørsel eller aflyst arbejde på kr. 1.950. Gebyret opkræves hvis kunden aflyser det planlagte arbejde på selve dagen, hvis installationsstedet ikke forefindes som beskre- vet i Produktspecifikationen, eller hvis teknikeren ikke træffer nogen på adressen, der kan give Sense Solutions adgang til installationsstedet.

10.8 Ved Aftalens ophør skal Kunden inden for 14 dage nedtage samt returnere Sense Solutions’s udstyr, udleveret i forbindelse med Aftalen. Såfremt kunden ikke nedtager og returnerer udstyret inden 14 dage, vil Sense Solutions være berettiget til at udføre dette arbejde og kræve betaling herfor eller fakturere Kunden et gebyr på kr. 5.000 for udstyret.

 1. KUNDENS FORPLIGTELSER

11.1 Kunden er forpligtet til at foretage betaling i overensstemmelse med o venstående punkt 8 og punkt 9. Enhver misligholdelse med hensyn til kundens betalingsforpligtelse anses for væsentlig.

11.2 Kunden bærer ansvaret for overholdelsen af den lovgivning, der gælder for kundens virksomhed, herun- der for så vidt angår brugen af Ydelserne.

11.3 Kunden skal sikre, at kundens udstyr, der anvendes i forbindelse med brugen af Ydelserne, er CE-mær- ket i overensstemmelse med gældende regler og i øvrigt opfylder kravene i den enhver tid gældende lovgivning. Hvis kundens udstyr giver anledning til forstyrrelser i forbindelse med Sense Solutions’s levering af Ydelserne, er kunden forpligtiget til straks at koble det forstyrrende udstyr fra og i øvrigt træffe eventu- elle andre relevante modforanstaltninger. Hvis Kunden ikke efterkommer dette, forbeholder Sense Solutions sig retten til at afbryde Kundens tilslutning til Sense Solutions’s netværk. Kunden skal på Sense Solutions’s anmodning ud- levere den information om kundens tilsluttede udstyr, som Sense Solutions må finde påkrævet for at kunne op- fylde sine forpligtelser overfor såvel kunden som andre kunder.

11.4 Kunden skadesløsholder til enhver tid Sense Solutions for udgifter, omkostninger og tab forårsaget af kundens manglende opfyldelse af sine forpligtelser, herunder de forpligtelser, der fremgår af Produktspecifikatio- nerne.

 1. ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING

12.1 Hvor ikke andet følger af Aftalen, kan hver af Parterne til enhver tid reklamere og gøre misligholdelses- beføjelser gældende over for den anden Part i henhold til dansk rets almindelige regler.

12.2 Såfremt kunden finder, at Sense Solutions ikke leverer Ydelserne som aftalt, skal kunden uden ugrundet ophold og senest 10 Arbejdsdage efter, at kunden bliver eller burde blive bekendt med misligholdelsen, rekla- mere skriftligt over for Sense Solutions og konkret angive hvorledes kunden mener, at Sense Solutions misligholder Af- talen. Sense Solutions vil indenfor 10 Arbejdsdage forsøge at afhjælpe misligholdelsen. Afhjælpningsfristen reg- nes fra modtagelsen af kundens reklamation og den konkrete angivelse af misligholdelsen. Såfremt Sense Solutions afhjælper en påtalt misligholdelse, kan kunden ikke udøve misligholdelsesbeføjelser i relation til den påtalte misligholdelse.

12.3 Kunden skal dog under ingen omstændigheder være berettiget til at fremsætte krav mod Sense Solutions senere end 12 måneder efter, at de mangelfulde Ydelser er leveret.

12.4 Sense Solutions’s erstatningsansvar over for kunden er begrænset til kundens direkte tab som følge af Sense Solutions’s misligholdelse. Sense Solutions er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for kundens indirekte tab, avancetab, driftstab, kundetab, programtab, følgeskader, tab af data eller retableringen deraf. Dette gælder, uanset om Sense Solutions kendte eller burde kende til tabet.

12.5 Sense Solutions er endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelse r, forstyr- relser eller ændringer af Ydelserne eller leveringen heraf, der skønnes nødvendige af tekniske, vedlige- holdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager eller pålagt af tilsynsmyndigheder.

12.6 Sense Solutions’s samlede erstatningspligt for misligholdelse af Aftalen er beløbsmæssigt begrænset til et beløb svarende til et års Serviceafgift. Såfremt Aftalen indebærer betaling af Etableringsafgift, er Sense Solutions’s samlede erstatningspligt for misligholdelse af Aftalen, beløbsmæssigt begrænset til et beløb svarende til 25% af Etableringsafgiften.

 1. PRODUKTANSVAR

13.1 Sense Solutions accepterer produktansvar i overensstemmelse med Lov om Produktansvar, i det omfang denne lov ikke kan fraviges ved aftale. Sense Solutions fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert andet grund- lag.

 1. OPHÆVELSE

14.1 I tilfælde af en Parts væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen, er den anden Part berettiget til at hæve Aftalen.

14.2 Ophævelse kan dog først ske, efter at den krænkede Part har afsendt en skriftlig meddelelse til den misligholdende Part, hvori misligholdelsen påberåbes og hvori der gives en frist på 20 Arbejdsdage fra mod- tagelsen af meddelelsen til at udbedre misligholdelsen og det meddeles, at Aftalen eventuelt hæves fra fristens udløb, såfremt den fastsatte frist ikke overholdes. Hvor det grundet misligholdelsens natur ikke er muligt at udbedre denne, kan Aftalen hæves uden frist til udbedring.

14.3 Der anses bl.a. at foreligge væsentlig misligholdelse i følgende tilfælde:

14.3.1 Kunden ikke rettidigt opfylder sine betalingsforpligtelser,

14.3.2 Kunden foretager indgreb i Sense Solutions’s udstyr,

14.3.3 Kunden tilslutter eget udstyr uden i hvert enkelt tilfælde at have en udtrykkelig aftale med Sense Solutions herom,

14.3.4 Sense Solutions afskæres fra at få adgang til egne anlæg, udstyr og installationer med henblik på fejlsøgning, drift, vedligehold m.v.

14.3.5 En Parts konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse fra den anden Part uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet indtræder i Aftalen,

14.3.6 En Parts betalingsstandsning, åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, der bringer Aftalens rette opfyldelse i fare,

14.3.7 En Parts ophør med den virksomhed, som Aftalen vedrører, eller indtræden af andre omstændigheder, der bringer Aftalens rette opfyldelse i alvorlig fare.

 1. FORCE MAJEURE

15.1 En Part er ikke erstatningsansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser såfremt Parten kan godtgøre, at dette skyldes en hindring udenfor Partens kontrol, og at Parten hverken på tidspunktet for Aftalens indgåelse eller efterfølgende kunne forventes at have taget hindringen i betragtning eller have undgået eller overvundet den eller dens følger.

15.2 Som force majeure betragtes bl.a. (ikke udtømmende) krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud eller andre offentlige indgreb, naturkatastrofer, hærværk, tyveri, svigtende el- eller energiforsyning, nedbrud af kommunikationslinjer, konfiskation af midler, arbejdsk onflikt, lock- out samt strejke, forhold forårsaget af tredjemand, hvor et større antal slutkunder berøres, eller en an- den tilsvarende ekstraordinær begivenhed, der ligger uden for Partens rimelige kontrol.

15.3 Partens forpligtelser suspenderes indtil det tidspunkt, hvor den pågældende Part igen er i stand til at opfylde sine forpligtelser.

 1. UNDERLEVERANDØRER

16.1 Sense Solutions kan benytte underleverandører til opfyldelse af elementer af de af Sense Solutions påhvilende forpligtel- ser i henhold til Aftalen.

16.2 Sense Solutions hæfter for sine underleverandørers ydelser i henhold til Aftalen på ganske samme måde som for sine egne forhold.

 1. PERSONDATA – GDPR

17.1 I det omfang Kunden og/eller Sense Solutions, i kraft af Aftalen skal behandle personoplysninger, skal der ind- gås en brugerdefineret databehandleraftale.

 1. Sense Solutions CSR-KRAV

18.1 Sense Solutions overholder selv og kræver, at Kunden ved udførelsen af Aftalen iagttager og efterlever princip- perne i FN’s Global Compact om Menneskerettigheder, Arbejdstagerrettigheder, Miljø og Anti -Korruption.

 1. FORTROLIGHED

19.1 Oplysninger, som Parterne modtager om hinanden i forbindelse med forhandlingerne om og gennemfø- relsen af Aftalen, skal anses for fortrolige oplysninger og må ikke, uden samtykke fra den udleverende Part, bruges på anden vis end forudsat i Aftalen eller, uanset formålet, vid eregives til tredjemand, med- mindre de pågældende oplysninger:

 1. A) er eller bliver offentligt tilgængelige og dette ikke skyldes videregivelse af oplysningerne i strid med denne forpligtelse,
 2. B) bevisligt er modtaget af en Part fra tredjemand, som lovligt er i besiddelse deraf og kan disponere over op- lysningerne,
 3. C) i Aftalen er forudsat at kunne og/eller skulle videregives til tredjemand eller skal videregives for at opfylde Partens forpligtelser i henhold til gældende lovgivning og øvrige forskrifter, som vedkommende Part er un- derlagt (herunder men ikke begrænset til eventuelle gældende børsretlige oplysningsforpligtelser) eller til opfyldelse af en specifik domstolsbeslutning herom, eller
 4. D) videregives til Partens revisor, juridiske rådgiver eller andre, som ved lov eller aftale er forpligtet eller for- pligter sig til at iagttage fortrolighed.

19.2 Hver af Parterne hæfter på objektivt grundlag for Partens medarbejderes tilsidesættelse af den i dette afsnit nævnte fortrolighedsforpligtelse.

 1. MEDDELELSER

20.1 Alle meddelelser imellem Parterne vedrørende forhold, der udspringer af Aftalen, skal sendes ved almin- deligt brev eller e-mail, attention den administrerende direktør.

20.2 Meddelelser, afgivet i henhold til Aftalen, har virkning fra det tidspunkt, hvor meddelelsen er kommet frem.

 1. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG PLIGTER

21.1 Kunden kan alene, helt eller delvist, overdrage sine rettigheder og/eller pligter i henhold til Aftalen til tredjemand med forudgående, skriftligt samtykke fra Sense Solutions, medmindre dette sker som led i en samlet overdragelse af kundens virksomhed eller dele deraf til et selskab inden for samme koncern, som kunden er en del af.

21.2 Sense Solutions er berettiget til, helt eller delvist, at overdrage sine rettigheder og/eller pligter i henhold til Af- talen til tredjemand.

 1. ÆNDRET LOVGIVNING MV.

22.1 Såfremt en eller flere af bestemmelserne i Aftalen erklæres for ugyldige eller i øvrigt ikke kan oprethol- des som følge af ufravigelig lovgivning eller senere ændringer i lovgivningen eller meddelt myndigheds- krav, er Parterne enige om, at Aftalen ikke i sin helhed skal anses for ugyldig eller opsagt, og Pa rterne er ligeledes enige om da at foretage sådanne ændringer af Aftalen, som måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige, og som så vidt muligt ikke forrykker retsforholdet imellem Parterne, således som dette er udtrykt i Aftalen.

 1. ÆNDRING AF BETINGELSERNE

23.1 Sense Solutions forbeholder sig retten til at ændre priser og vilkår i nærværende kontrakt, herunder tekniske specifikationer. Væsentlige ændringer skal meddelelses Kunden 3 måneders forudgående varsel (pr. brev eller pr. e-mail) til den af Kunden oplyste adresse eller e-mailadresse. Mindre ændringer kan til en hver tid og uden forudgående varsel implementeres. Eventuelle nye generelle salgs- og leveringsbetingelser erstatter Betingelserne med virkning fra de nye betingelsers ikrafttræden.

 1. TVISTER

24.1 Alle tvister vedrørende forståelsen og opfyldelsen af Aftalen løses i henhold til dansk ret.

24.2 Enhver uløselig tvist, som måtte opstå med Aftalen, afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet herom vedtagne regler, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg . Hjemsted for Voldgiftsretten er København, Danmark.

Scroll to Top